Obchodné podmienky

Všeobecné Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

/ďalej aj len „obchodné podmienky“/

Predávajúci:

Obchodné meno: Petinka s.r.o.

Sídlo: Klincová 21, Bratislava 821 08

IČO:50 756 851

Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:117947/B

Kontaktná osoba: Robert Jedlička

Tel. kontakt: 0905 291 197, 0907 757 406

E-mail: info@petinka.sk

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 • Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho tovar odovzdať a umožniť kupujúcemu nadobudnúť k tovaru vlastnícke právo a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 
 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami postupom podľa všeobecných obchodných podmienok, všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa nevzťahuje článok VII., článok IX. až článku XI., článok XIII. odsek 13.2 a odsek 13.3 všeobecných obchodných podmienok.
 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami postupom podľa všeobecných obchodných podmienok, všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom.
 • Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa ďalej riadia súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár a že súhlasí s obchodnými podmienkami, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky. 

Článok II.

Vymedzenie pojmov

 • Prevádzkovateľom portálu www.petinka.sk /ďalej aj len „portál predávajúceho“/ a Predávajúcim je obchodná spoločnosť Petinka s.r.o. so sídlom Klincová 21, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 756 851, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 117947/B, e-mail: info@petinka.sk, telefónne číslo: 0905 291 197, 0907 757 406, ktorej predmetom činnosti je aj kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 
 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. 
 • Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, je akákoľvek zmluva na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva.
 • Objednávka obsahuje náležitosti, nevyhnutné pre platné a účinné odoslanie objednávky, a to produkt (názov produktu), množstvo, cena, medzisúčet, spôsob doručenia, spôsob platby, cena spolu, informácia o zákazníkovi (e-mail, telefónne číslo), fakturačná adresa. 
 • Objednaný tovar je tovar, ktorý kupujúci v procese uskutočnenia objednávky zvolí v časti SHOP na portály predávajúceho, vloží do nákupného košíka a potvrdí jeho výber odoslaním objednávky v súlade s postupom podľa článku III. obchodných podmienok.
 • Kúpna cena je cena, ktorá je uvedená pri jednotlivých druhoch tovaru v časti SHOP na portály predávajúceho. 
 • Reklamačný formulár je formulár, prostredníctvom ktorého môže kupujúci uplatniť u predávajúceho vady tovaru. Reklamačný formulár obsahuje položky: číslo reklamácie, dátum prijatia reklamácie, identifikačné údaje kupujúceho, dátum prijatia objednávky, číslo objednávky, číslo daňového dokladu (faktúra), reklamovaný tovar, názov tovaru/druh tovaru, počet/množstvo tovaru, hlavné vlastnosti tovaru (farba, veľkosť), vyznačenie práva, ktoré spotrebiteľ uplatňuje,
 • Oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie je formulár, prostredníctvom ktorého predávajúci oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie. Oznámenie o spôsobe vybavenia reklamácie obsahuje položky: identifikačné údaje predávajúceho/kupujúceho, dátum prijatia reklamácie, číslo reklamácie, reklamovaný tovar, názov tovaru/druh tovaru, počet/množstvo tovaru, hlavné vlastnosti tovaru (farba, veľkosť), spôsob vybavenia reklamácie.
 • Trvalým nosičom sa rozumie prostriedok, ktorý umožňuje kupujúcemu alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
 • Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Článok III.

Proces uskutočnenia objednávky a uzatvorenia kúpnej zmluvy

 • Umiestnenie tovaru na portály predávajúceho v časti SHOP je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. 
 • Kupujúci vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po kliknutí na obrázok tovaru sa zobrazí opis tovaru/cena/hmotnosť.
 • V prípade záujmu o tovar, kupujúci pokračuje kliknutím na tlačidlo PRIDAŤ DO KOŠÍKA. Tovar, ktorý si kupujúci vybral, sa vloží do košíka kupujúceho. 
 • V prípade záujmu o ďalší tovar zo strany kupujúceho, pokračuje kupujúci vo výbere tovaru vrátením sa na časť SHOP portálu predávajúceho a postupuje podľa bodu 3.2 a 3.3.
 • V prípade, ak kupujúci nemá záujem ďalej pokračovať vo výbere ďalších druhov tovaru, pokračuje v procese objednávania tovaru kliknutím na ikonu KOŠÍK v pravom hornom rohu portálu. Po kliknutí na ikonu KOŠÍK sa objaví sumarizácia tovaru, ktorý sa nachádza v košíku s uvedením množstva a ceny. Kupujúcemu sa kliknutím na ikonu
 • ZOBRAZIŤ KOŠÍK zobrazí druh tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru, možnosť vypočítať poplatok za dopravu, konečná cena vrátane zvoleného spôsobu dopravy. Ďalej kupujúci pokračuje kliknutím na ikonu SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ, kde vyplní údaje podľa písm. b. tohto článku,
 • POKLADŇA zobrazí údaje, ktoré je potrebné vyplniť, a to základné (fakturačné) údaje: meno/priezvisko/názov spoločnosti, telefón, e-mail, krajina, adresa, PSČ, mesto, adresa na doručenie (v prípade, ak je iná ako fakturačná adresa), spôsob dopravy, spôsob platby. V pravej časti portálu sa nachádza sumarizácia ceny tovaru vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru. Kupujúci má k dispozícii údaj o konečnej cene.
 • Kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom odoslania objednávky prostredníctvom kliknutia na ikonu OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY.
 • Kupujúci po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, obdrží potvrdenie o uzavretí zmluvy. Predávajúci splní túto povinnosť odoslaním informatívneho e-mailu na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Obsahom potvrdenia o uzavretí zmluvy je informácia o prijatí a spracovávaní objednávky. Potvrdenie o uzavretí zmluvy obsahuje nasledovné údaje: číslo objednávky, produkt (názov produktu), množstvo, cena, medzisúčet, spôsob doručenia, spôsob platby, cena spolu, informácia o zákazníkovi (e-mail, telefónne číslo), fakturačná adresa. Odoslanie potvrdenia o uzavretí zmluvy nemá vplyv na jej vznik.
 • V prípade spôsobu platby kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho  kupujúci obdrží pred potvrdením o uzavretí zmluvy podľa bodu 3.7 e-mail s informáciou o pozastavení objednávky až do uhradenia kúpnej ceny s uvedením bankových údajov predávajúceho. 

Článok IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

 • Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru je uvedená v časti SHOP pri každom druhu tovaru predávajúceho, z ktorého si kupujúci môže tovar vybrať. Cena tovaru je k dispozícii v každom ďalšom kroku procesu uskutočnenia objednávky podľa článku III. obchodných podmienok. 
 • Konečná kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v pravej časti portálu v kroku podľa bodu 3.5 a zahŕňa okrem ceny za tovar aj výšku nákladov spojených s dodaním tovaru podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru v kroku podľa bodu 3.5 obchodných podmienok.
 • Kupujúci môže kúpnu cenu za tovar zaplatiť 
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v potvrdení o uzavretí zmluvy,
 • dobierkou pri doručení tovaru,
 • prostredníctvom platobného systému PayPal,
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí,
 • platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay.
 • Kúpna cena je splatná pri osobnom odbere tovaru najneskôr pri jeho prevzatí a pri doručení na dobierku pri prevzatí zásielky. 
 • Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho pri platbe prostredníctvom platobného systému PayPal alebo bezhotovostným prevodom. Pri platbe bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol uvedený v informácii podľa bodu 3.8. V prípade, ak kupujúci uvedie nesprávny variabilný symbol, považuje sa kúpna cena za zaplatenú okamihom priradenia kúpnej ceny k objednávke a predávajúci nie je počas tejto doby v omeškaní. 
 • Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom doručenia notifikácie o výsledku platby prostredníctvom služby CardPay od prevádzkovateľa služby CardPay Tatra banka, a.s., obsahom ktorej bude informácia o úspešnosti platby kupujúceho.  
 • Daňový doklad (faktúru) bude súčasťou zásielky objednaného tovar. 

Článok V.

Spôsob dodania tovaru

 • Kupujúci je povinný vyplniť v rámci kroku 3.5 údaje určené predovšetkým na dodanie objednaného tovaru a predávajúci je povinný dodať tovar spôsobom, ktorý kupujúci zvolí v kroku 3.5.
 • Predávajúci umožňuje kupujúcemu zvoliť si spôsob dodania tovaru výberom z nasledujúcich možností dodania tovaru:
 • osobné prevzatie v mieste určeného po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie,
 • doručenie na adresu dodania tovaru uvedenú kupujúcim prostredníctvom kuriérskej služby (INTIME).
 • Predávajúci splní povinnosť dodať tovar
 • tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, kde má predávajúci sídlo alebo v mieste po vzájomnej dohode podľa bodu 5.2 písm. a) tohto článku, 
 • jeho odovzdaním prepravcovi na doručenie kupujúcemu.
 • Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) v závislosti od ním zvoleného spôsobu dodania tovaru nasledovne:
 • v prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predstavuje výška nákladov 0 EUR,
 • v prípade odoslania tovaru kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti sú náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné a balné) vo výške 7,- EUR (INTIME). 
 • Kupujúci má právo zvoliť si spôsob dodania a je vopred informovaný o výške nákladov jednotlivých spôsobov dodania tovaru, pred odoslaním objednávky. 

Článok VI.

Spracovanie objednávky, lehota na dodanie tovaru 

 • Predávajúci sa zaväzuje spracovať objednávku a dodať tovar v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia potvrdenia o uzavretí zmluvy podľa bodu 3.7 VOP.  
 • O ukončení spracovania objednávky je kupujúci informovaný e-mailom na adresu uvedenú v bode 3.5.
 • Miestom dodania je miesto určené kupujúcim v bode 3.5 VOP.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy

 • Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru za podmienok uvedených v ďalších bodoch tohto článku. Ustanovenia tohto článku sa nepoužijú v prípade, ak kupujúci nie je spotrebiteľ.
 • Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 
 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na https://petinka.sk/odstupenie-od-zmluvy/. 
 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa bodu 7.1.
 • Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy kupujúcim formou vyplneného formulára odoslaného na e – mailovú adresu predávajúceho poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o odstúpení od zmluvy.
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknutý bod 7.10 a 7.11.
 • Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 7.7 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
 • Predávajúci je povinný uhradiť kupujúcemu platby podľa bodu 7.7 rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. 
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 • Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 
 • Lehota podľa bodu 7.12 sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

Článok VIII.

Nadobudnutie vlastníckeho práva  a nebezpečenstvo škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu je tovar odovzdaný.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho
 • v čase, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho, ak sa kupujúci zaviazal tovar osobne prevziať, 
 • okamihom prevzatia tovaru kupujúcim od prepravcu.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

 • Predávajúci zodpovedá za vady
 • ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim,
 • ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 • Záručná doba je 24 mesiacov. 
 • Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list), inak predávajúci vydáva na účel uplatnenia reklamácie doklad o kúpe (faktúra). Záručný list obsahuje obchodné meno a sídlo predávajúceho, obsah záruk, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe (faktúra).
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 
 • Kupujúci má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky právo
 • ak ide o vadu odstrániteľnú, aby vada bola bezplatne, včasné a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, 
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, na primeranú zľavu z ceny veci. 
 • Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Článok X.

Uplatňovanie a vybavovanie reklamácie

 • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne u predávajúceho alebo zaslaním tovaru na adresu sídla predávajúceho. 
 • Ak kupujúci uplatní práva zo zodpovednosti za vady, predávajúci je povinný ho poučiť o jeho právach podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v lehote podľa bodu 10.3.
 • Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie 
 • oprava výrobku,
 • výmena tovaru,
 • vrátenie kúpnej ceny,
 • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru

ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.
 • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 
 • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok XI.

Systém alternatívneho riešenia sporov online podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. 
 • Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 11.2 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Článok XII.

Ochrana osobných údajov 

Tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov sú záväzné pre podmienky spracovania osobných údajov kupujúcich, ktorí sú v postavení dotknutých osôb v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 • Predávajúci začína spracúvať osobné údaje o kupujúcom okamihom registrácie kupujúceho v obchode predávajúceho  v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami nariadenia a dobrými mravmi, a to len na vymedzené účely.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu najmä, ale nie výlučne: meno/priezvisko, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, e-mail kupujúceho a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku s kupujúcim a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku s kupujúcim, alebo v súvislosti s ňou alebo na účely predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou. 
 • Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu najmä, ale nie výlučne: meno/priezvisko, adresa dodania tovaru, telefónne číslo v poštovom styku s kupujúcim, a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu poskytne predávajúci za účelom doručenia objednaného tovaru dopravcovi –  Slovenskej pošte, a.s.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje za účelom
 • spracúvania objednávky, 
 • vedenia evidencie objednávok,
 • vystavovania faktúr,
 • dodania objednaného tovaru,
 • vybavovania reklamácií.
 • Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov podľa tohto článku. 
 • Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho počas doby nevyhnutnej na splnenie vymedzeného účelu spracovania osobných údajov podľa tohto článku, t.j. po dobu od registrácie po dodanie tovaru (účel plnenia podľa zmluvy). Po dodaní tovaru spracúva predávajúci takto získané osobné údaje kupujúceho na účel plnenia zákonných povinností predávajúceho.
 • II.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho tiež na účely poskytovania informácií o službách predávajúceho a jeho obchodných partnerov, a na účely analýzy zákazníckeho správania sa Kupujúciov.
 • Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúceho tretím osobám, ktoré sú jeho zmluvnými partnermi na účel spracovania v rozsahu, v akom spracúva osobné údaje kupujúceho predávajúci, a na spracovanie osobných údajov v rozsahu, v akom sú určené v tomto dokumente.
 • Na účely podľa tohto článku predávajúci spracúva najmä meno, priezvisko, dátum narodenia a e-mailovú adresu kupujúceho.
 • Uvedené spracúvanie je vykonávané na základe článku 6, ods.1, písmeno f) nariadenia: pre oprávnený záujem predávajúceho na spracúvaní osobných údajov kupujúceho, založený na existencii zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a primeraných očakávaniach kupujúceho.
 • Predávajúci využíva na spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľov, ktorý pre neho vykonávajú servisné služby (účtovné služby, analytická evidencia a podobne). Sprostredkovatelia vykonávajú svoju činnosť na základe sprostredkovateľských zmlúv pri splnení podmienok podľa článku 28 nariadenia. Osoby sprostredkovateľov môžu byť príjemcami osobných údajov.
 • Vzhľadom na prebiehajúce spracúvanie osobných údajov, je kupujúci ako dotknutá osoba oprávnený:

požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcim sa jeho osoby nasledovnými spôsobmi:

 • požadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o osobe spracúvané,
 • požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • požadovať presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal osobné údaje na spracúvanie,
 • požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Predávajúci poskytne kupujúcemu jednu kópiu osobných údajov, ktoré sa o kupujúcom spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré kupujúci požiada, môže predávajúci účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak kupujúci požiada elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ kupujúci nepožiada o iný spôsob.

 právo na opravu osobných údajov

Predávajúci bez zbytočného odkladu opraví (na žiadosť kupujúceho alebo aj z vlastnej iniciatívy) nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú kupujúceho, prípadne osobné údaje doplní na základe doplnkového vyhlásenia kupujúceho.

 právo na vymazanie osobných údajov

Predávajúci vymaže osobné údaje o kupujúcom bez zbytočného odkladu, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • kupujúci odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému predávajúci podlieha.

 Predávajúci nevymaže osobné údaje len v prípadoch ak je možné, účelné a potrebné postupovať podľa článku 17, ods. 3 nariadenia.

 právo na obmedzenie spracúvania

Kupujúci má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • kupujúci napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a kupujúci namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich kupujúci na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Kupujúci, ktorý dosiahol obmedzenie spracúvania, predávajúci informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 právo namietať proti spracúvaniu 

Kupujúci má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu predávajúceho:

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad oprávnenými záujmami kupujúceho, predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje (ak nie je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov predávajúceho),
 • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kupujúci má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom,
 • ak kupujúci namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 právo na prenosnosť údajov

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšej entite (ak sa spracúvanie zakladá na zmluve).

 • Predávajúci poskytne kupujúcemu informácie o postupe vo veciach žiadostí  osobných údajov bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia príslušnej žiadosti. Predávajúci informuje kupujúceho písomne, ak kupujúci nepožiada o iný spôsob a takýto spôsob je technicky možný a je možné zaznamenať obsah poskytnutej informácie.
 • Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Predávajúci nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
 • Kupujúci  je oprávnený vo veci ochrany jeho práva podľa nariadenia podať Úradu na ochranu osobných údajov sťažnosť.
 • Po zániku účelu spracúvania spracúva predávajúci osobné údaje, len ak je to nevyhnutné pre archivačné alebo iné účely určené osobitným zákonom.
 • Vo všetkých prípadoch potreby komunikácie vo veciach ochrany osobných údajov (v prípade otázok, podnetov, žiadostí a námietok, potreby uplatnenia práv) sa prosím obracajte na info@petinka.sk

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 • Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.04.2017.
 • Zmluvy uzatvorené na diaľku postupom podľa týchto obchodných podmienok sa uzatvárajú na dobu určitú, a to do dodania tovaru, ak z povahy niektorých povinností a práv nevyplýva, že trvajú aj po dodaní tovaru a zaplatení kúpnej ceny.
 • Minimálna dĺžka záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy je určená splatnosťou kúpnej ceny a vrátením tovaru, v prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak z týchto obchodných podmienok nevyplýva dlhšia lehota na odstúpenie.
 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 • Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami a dispozitívnymi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

Petinka s.r.o.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia 

Prievozská 32

Bratislava 827 99

 

 

 

 
 
Späť do obchodu